DPE-Move

ระบบ Mobile Application ด้านการพลศึกษา
สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา

สรุปจำนวนสนามกีฬา

จำนวนสนามกีฬาแบ่งตามจังหวัด

จังหวัด
จำนวนสนามกีฬา
กรุงเทพมหานคร 1,626
พะเยา 831
สตูล 1,013
นครราชสีมา 1,925
ตาก 1,925
ตราด 1,925
เพชรบุรี 1,925
เลย 1,925
สกลนคร 1,925
แม่ฮ่องสอน 1,925
เชียงใหม่ 1,925
พิษณุโลก 1,925
สงขลา 1,925
สุราษฏร์ธานี 1,925
ขอนแก่น 1,925
ปฎิทินกิจกรรม

สถานที่ออกกำลังกาย

รายงานสถิติ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในประเทศไทย

พฤติกรรมการออกกำลังกาย

สรุปจำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

รวม กิจกรรม


จังหวัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

สรุปจำนวนสนามกีฬา

รวม สถานที่


จังหวัด
สนามกีฬา

สรุปจำนวนบุคลากรการกีฬาในภาคกลาง

รวม 700 คน


จังหวัด
จำนวนบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 1,626
พะเยา 831
สตูล 1,013
นครราชสีมา 1,925
ตาก 1,925
ตราด 1,925
เพชรบุรี 1,925
เลย 1,925
สกลนคร 1,925
แม่ฮ่องสอน 1,925
เชียงใหม่ 1,925
พิษณุโลก 1,925
สงขลา 1,925
สุราษฏร์ธานี 1,925
ขอนแก่น 1,925

ภาพรวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

สถิติกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแบ่งตามระดับกิจกรรม

สถิติกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายกิจกรรม

สถิติกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแบ่งตามด้านกิจกรรม