DPE-Move

ระบบ Mobile Application ด้านการพลศึกษา
สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิก

เงื่อนไขของสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างกรมพลศึกษา ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “กรมพลศึกษา” ฝ่ายหนึ่ง กับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก กับ DPE-Move ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลงานกิจกรรมต่าง ๆ สนามกีฬา และบุคลากร ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของ DPE-Move หรือ แอปพริเคชั่น ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของกรมพลศึกษาเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่เรากำหนด ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของ DPE-Move สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามได้โดยทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

 

คำนิยาม

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิก DPE-Move

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

การเปิดเผยข้อมูล

สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics Data) ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใด ๆ ของสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่ DPE-Move และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมพลศึกษา และ/หรือที่กรมพลศึกษาเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ข้อมูล”) และยินยอมให้เราใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ กรมพลศึกษา หน่วยงานราชการ และ/หรือในเครือของกรมพลศึกษา รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกของกรมพลศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่กรมพลศึกษาเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน และ/หรือปรับปรุงบริการ ของกรมพลศึกษา หรือของบุคคลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับกรมพลศึกษา หรือบุคคลดังกล่าว โดยความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีอยู่กับกรมพลศึกษา

สมาชิกยินยอมให้กรมพลศึกษา ส่งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลสนามกีฬา, ข้อมูลบุคลากร หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ และสมาชิกรับทราบว่า สมาชิกสามารถบอกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่กรมพลศึกษากำหนด

สมาชิกตกลงยินยอมให้กรมพลศึกษา และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลของสมาชิก เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกซึ่งให้ไว้  เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก, เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการใด ๆ,  เพื่อการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

ขอเข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับกรมพลศึกษา หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

ขอให้กรมพลศึกษาลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่กรมพลศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล

ขอให้กรมพลศึกษาดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

การยกเลิก

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า กรมพลศึกษามีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่กรมพลศึกษากำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยกรมพลศึกษามิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า กรมพลศึกษามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของกรมพลศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด