DPE-Move

ระบบ Mobile Application ด้านการพลศึกษา
สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
 

กรมพลศึกษา

เลขที่ 154 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2214 0120
โทรสาร : 0 2216 4408
อีเมล์ : webmaster@dpe.go.th