DPE-Move

ระบบ Mobile Application ด้านการพลศึกษา
สุขภาพ กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทสนามกีฬา
ชื่อสนามกีฬา
หน่วยงาน/ผู้สนับสนุนงบประมาณสร้างสนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ